REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ( PRAWNYCH OPIEKUNÓW), OPIEKUNÓW, NAUCZYCIELI
 
Przyprowadzanie dzieci do przedszkola
Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców ( prawnych opiekunów).
Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach pobyt: 
5 godzin dziennie  - 8:00 – 13:00
9 godzin dziennie -  6:30 – 15:30
Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są : rozebrać dziecko w szatni, osobiście przekazać dziecko osobie dyżurującej w szatni – pomocy nauczycielki. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola: przed wejściem do budynku, w szatni, pozostawienie przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.