powrót

FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5

W CHODZIEŻY

 

PLAN STRATEGICZNY

NA LATA

2010 - 2015

 

 

SPIS TREŚCI

Wstęp…………………………………………………………………………………………..4

1.  Charakterystyka placówki……………………………………………………………….8

1.1.   Baza i wyposażenie

1.2.   Kadra pedagogiczna

1.3.   Wychowankowie

1.4.   Oferta edukacyjna

1.5.   Rodzice

1.6.   Instytucje wspierające pracę przedszkola

1.7.   Władze prowadzące i kontrolujące

2. Analiza SWOT……………………………………………………………………………..12

2.1 Informacje o słabych i mocnych stronach placówki

3. Koncepcja pracy placówki………………………………………….................................15

3.1. Misja przedszkola

3.2.Wizja przedszkola

4. Kierunki działania………………………………………………………………………..18

5. Harmonogram działań……………………………………………………………………20

     5.1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

     5.2. Procesy zachodzące w przedszkolu

     5.3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

     5.4. Zarządzanie przedszkolem

6.Ewaluacja ................................…………………………………………….........................39

    6.1.Efekty zrealizowanej wizji

Bibliografia…………………………………………………………………………………..41

 

WSTĘP

Wychowanie przedszkolne w Polsce ma długoletnią  i  piękną tradycję . W  ostatnich  latach  zmienił  się  jednak  obraz  polskiego  przedszkola . Jest  to przede  wszystkim  placówka  szeroko  otwarta   nie  tylko  dla  dzieci,   ale   uwzględniająca  także  potrzeby  i  oczekiwania  rodziców  i  środowiska .

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego opisuje podstawowe założenia wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Zgodnie z nową podstawą programową celem wychowania przedszkolnego jest:

1.      Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2.       Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

3.       Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

4.      Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

5.      Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

6.      Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

7.      Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

8.      Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

9.      Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

10.   Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Niezmiernie  ważne  jest  wspomaganie i ukierunkowywanie  rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

 Placówki przedszkolne muszą zapewniać opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

Funkcjonowanie współczesnego  przedszkola wymaga podejmowania wielu różnokierunkowych działań dotyczących zadań opiekuńczo- wychowawczo - dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych oraz kontaktów i współpracy z rodzicami i środowiskiem w szerokim pojęciu tego słowa.

Wielkość różnorodnych zadań i ich społeczna doniosłość wymagają nieustannego starania i troski o jak najwyższą jakość pracy placówki.

Dążenie  do realizacji  tak  złożonych  celów  wyznaczyć może program rozwoju i funkcjonowanie przedszkola, świadome działanie dyrektora przedszkola o coraz lepszą jakość pracy kierowanej placówki.

Planując zmiany jakie muszą nastąpić w działalności placówek przedszkolnych spowodowane reformą oświaty, potrzebami rynku i oczekiwaniami obecnych i przyszłych ich klientów, każdy dyrektor musi zastanowić się na jakim etapie rozwoju jest jego placówka, określić punkt wyjściowy oraz  stworzyć jej wizję za kilka lat.

Punktem wyjścia opracowania programu rozwoju na najbliższe lata są wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o arkusz ewaluacji Księgi Jakości Pracy Przedszkola. W wyniku samooceny i określenia wniosków, można wskazać kierunki dalszych działań. Tworząc Program Rozwoju, uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola, Statut Przedszkola.

Przy opracowaniu Programu Rozwoju przyjęto następujący schemat postępowania:

1.      Podstawy prawne

2.      Charakterystyka placówki

3.      Analiz SWOT

4.      Koncepcja pracy przedszkola

5.      Kierunki działań

6.      Harmonogram działań na poszczególne lata

7.      Ewaluacja programu

 

PODSTAWY PRAWNE

Ø                 Raport z ewaluacji wewnętrznej pracy przedszkola

Ø                 Statut Przedszkola

Ø                 Program Rozwoju Przedszkola na lat poprzednich

Ø                 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz 329 z późn. zmianami)

Ø                 Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r. Nr 56, poz 506)

Ø                 Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114)

Ø                 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)

Ø                 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2002 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zmianami)

Ø                 Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zmianami)

Ø                 Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r.  w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania  oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika (Dz.U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730)

Ø                 Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. Nr 50, poz.400)

Ø                 Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 z późn. zmianami)

Ø                 Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. Nr 175, poz.1086)

Ø                 Rozporządzenie MENiS z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr 168 poz. 1324)

Ø                 Rozporządzenie MENiS z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających  kwalifikacji pedagogicznych, niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywania ekspertyz (Dz.U. z 2004 r. Nr 89, poz. 845)

1.  CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

    1.1.            Baza i wyposażenie

Miejskie Przedszkole nr funkcjonuje  od 1985 roku. Usytuowane jest w malowniczej części miasta, nad pięknie położonym jeziorem. Uroku temu miejscu dodaje otaczająca zieleń, sprzyjająca zdrowemu obcowaniu z przyrodą.  Budynek przedszkola i przylegający do niego duży ogród znajdują się na terenie ogrodzonym. Ogród przedszkolny jest  przestrzenny, zazieleniony, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Teren otaczający przedszkole jest bezpieczny, estetyczny, zadbany.

 Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do 15.30.mSale w których realizowane są zajęcia wychowawczo-dydaktyczne są duże i  dobrze wyposażone co sprzyja rozwojowi dziecka.  Przedszkole posiada bogaty zbiór pomocy dydaktycznych. Przedszkole dysponuje salą do zabaw i ćwiczeń ruchowych i nauki jeżyka angielskiego.

Całe zaplecze sanitarno-higieniczne oraz kuchenne odpowiada wymogom do funkcjonowania tejże placówki. Przedszkole jest estetyczne i sukcesywnie zmienia swój wizerunek wewnętrzny jak i zewnętrzny.

 

1.2.             Kadra pedagogiczna

Opiekę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą  realizuje 9 nauczycielek. Wszystkie

            nauczycielki legitymują się wykształceniem pedagogicznym w zakresie wychowania przedszkolnego.

- siedem nauczycielek posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne

- dwie studium nauczycielskie

Wykwalifikowana kadra pedagogów dba o to, aby pobyt dzieci w placówce był

            miłym, beztroskim i niezapomnianym okresem w ich życiu.

Nauczycielki  znają potrzeby, możliwości i oczekiwania  dzieci i jego środowisko rodzinne. Wykazują zaangażowanie i dbałość o każdego wychowanka, umiejętnie obserwują i dokumentują postępy w rozwoju dziecka, celem lepszego stymulowania jego edukacji.  Nauczycielki w pracy wykorzystują aktywne metody pracy.  Wszystkie nauczycielki stale pogłębiają swoją wiedzę na różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach.

1.3.            Wychowankowie

W przedszkolu przebywa 125 wychowanków w wieku od 3 do 6 lat.

 Funkcjonuje 5 oddziałów

1.4.            Oferta edukacyjna

Przedszkole realizuje Podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o Program „Zanim będę uczniem”  – wydawnictwa Edukacja Polska” . Program ten pomaga w codziennej pracy edukacyjnej, dając jednocześnie możliwości wprowadzenia własnych modyfikacji. Realizowane są również programy autorskie

W przedszkolu dzieci mają możliwości korzystania z zajęć dodatkowych jakimi są:

- rytmika

- religia

- nauka języka angielskiego

- zajęcia komputerowe

      1.5.            Rodzice

Warunkiem prawidłowej i pełnej realizacji celów, zadań i funkcji przedszkola jest pozyskanie do współpracy rodziny, podstawowego środowiska wychowawczego dziecka.  Zgodne współdziałanie obu tych środowisk może zapewnić właściwe warunki prawidłowego wychowania i pobudzania rozwoju dziecka.  Współpraca winna rozwijać się na zasadzie wzajemnego zrozumienia i życzliwości oraz partnerstwa. 

Dobra współpraca nauczycieli z rodzicami, wzajemna akceptacja i zrozumienie powodują wzrost rangi przedszkola, dają szansę rozwoju inicjatyw społecznych na rzecz placówki, a przede wszystkim procentuje w efektach oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych.

Integralną częścią przedszkola są więc rodzice. Podstawą sukcesu działalności zespołu jest dobrze układająca się współpraca z rodzicami. Nadrzędnym celem tej współpracy jest dobro dziecka, stąd starania o ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego.

      1.6.    Instytucje wspierające pracę przedszkola

Przedszkole nawiązuje współpracę z innymi placówkami i organizacjami społecznymi w celu tworzenia optymalnego środowiska wychowawczego.    Przedszkole musi być instytucją służebną wobec społeczności lokalnej, stąd starania  bycia otwartym na potrzeby społeczne środowiska w którym funkcjonuje.

Działania przedszkola są ukierunkowane na współpracę ze wszystkimi podmiotami wychowującymi, szczególnie z tymi najbliższymi dziecku, jak i dalszymi.
Współpraca ta opiera się na kontynuacji zadań z poprzednich lat, bądź podejmowaniu nowych zadań.

Współpraca ze środowiskiem służy różnorodnym celom oraz przybiera postać różnych zadań. W zależności od charakteru owych zadań współpraca  przybiera rozmaite formy.

       1.7.            Władze prowadzące i kontrolujące

 Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Chodzieży. Organ prowadzący ma jasno określoną politykę oświatową. Przedszkole jest pozytywnie odbierane przez samorząd lokalny. Działalność kadrową i finansową  nadzoruje  Zespół Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych.

 

 2.  ANALIZA SWOT

    2.1.            INFORMACJE O SŁABYCH I MOCNYCH STRONACH PLACÓWKI

Analiza SWOT- zewnętrzny i wewnętrzny przegląd stanu Miejskiego Przedszkola nr 5.

Analiza ma za zadanie określenie obszarów przedszkola, które stanowią mocne i słabe strony, jak również zewnętrzne czynniki, które mogą powodować zmiany.

• Prowadzi planowe mierzenie jakości swojej pracy

• Bada potrzeby i oczekiwania rodziców w zakresie oferty edukacyjnej

• Rozwiązuje na bieżąco problemy wychowawcze dzieci

•Przyjęte programy wychowania przedszkolnego spełniają wymagania określone w przepisach prawa

• Przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości dzieci oraz uwzględnia je przy organizacji procesu edukacyjnego

• Dzieci biorą udział i odnoszą sukcesy w organizowanych konkursach

• W przedszkolu przestrzegane są prawa dziecka

• Przestrzegane są przepisy dotyczące wymagań kwalifikacyjnych oraz zatrudnienia nauczycieli

• Statut Przedszkola i inne akty wewnętrzne są aktualizowane na bieżąco

• Rada Pedagogiczna zna i wykorzystuje swoje kompetencje opiniujące i stanowiące

• Nauczyciele są zachęcani do aktywności w zakresie awansu zawodowego

• Doskonalenie zawodowe jest prowadzone zgodnie z oczekiwaniami nauczycieli

• Dokumentacja przebiegu nauczania jest prowadzona, przechowywana i udostępniana zgodnie z przepisami prawa.

• Przedszkole posiada bardzo dobre warunki lokalowe

• Przedszkole posiada duży przestrony ogród dla dzieci

• Bardzo dobre wyżywienie dzieci

• Oferta zajęć dodatkowych

• Bardzo dobra promocja placówki w środowisku lokalnym (strona internetowa, prasa lokalna, telewizja kablowa)

 Słabe strony:

• Niewielki udział rodziców w tworzeniu i realizacji programu rozwoju przedszkola

• W przedszkolu jest biblioteka ale nie stanowi centrum informacji

• Przekaz informacji w przedszkolu nie gwarantuje sprawnego i skutecznego uzyskiwania i obiegu informacji

• Nauczyciele nie realizują innowacji  pedagogicznych

• W przedszkolu nie są przewidziane szczególne formy pracy i pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych

• Nauczyciele planują realizację treści programowych stosując różnorodne lecz tradycyjne metody nakierowane na rozwój dziecka

• Wzrastająca liczba dzieci z deficytami rozwojowymi

• Brak fachowej opieki logopedycznej w placówce

• Brak opieki specjalistów: psycholog,  terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna

• Brak atestowanych urządzeń ogrodowych składających się na plac zabaw w drugiej części placu zabaw

Szanse:

• Uzyskanie środków finansowych  na najważniejsze potrzeby placówki

• Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej. Stworzenie kadry pedagogicznej tak wykwalifikowanej, która wspierałaby i wspomagała rozwój wychowanków na terenie przedszkola

• Aktywność zawodowa nauczycieli

• Dobra lokalizacja przedszkola i bardzo dobre warunki lokalowe

• Promocja placówki  oraz zaangażowanie w życie kulturalne miasta

• Wsparcie rodziców

• Wsparcie fundacji i instytucji działających na rzecz rozwoju

 Zagrożenia:

• Częste zmiany w prawie oświatowym

• Niskie nakłady finansowe na przedszkole

3.  KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

     3.1.            Misja przedszkola

• Przedszkole wspomaga wszechstronny rozwój każdego wychowanka w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb i możliwości, kształtuje w nim poczucie własnej wartości, uczy go tolerancji i patriotyzmu

• Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe.

• Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami. Umożliwiamy rozwój uzdolnień i zainteresowań.

• Przedszkole kształtuje właściwe postawy wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego.

• Rozwija kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą oraz kształtuje otwartość na wiedzę.

• Wyposaża wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny.

• Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą  działania wychowawcze wobec rodziców.

3.2.            Wizja przedszkola

• Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, środowisku, pracownikom i otwarte na ich potrzeby.

• Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, realizujemy ich potrzeby i respektujemy prawa oraz zaspokajamy oczekiwania rodziców.

• Obserwując rozwój każdego dziecka , współdziała z rodzicami i specjalistami w celu zapewnienia optymalnych warunków osiągnięcia postępów i sukcesów.

• Między społecznością przedszkola: dziećmi - rodzicami - pracownikami - panuje atmosfera życzliwości i partnerstwa.

• Realizowany przez nas system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie.

• Nasze cele i zadania realizujemy poprzez współpracę i wzajemne zaufanie, kierując się takimi wartościami jak: szacunek, odpowiedzialność za innych, tolerancja, dobre samopoczucie dzieci.

• Wyróżnia nas zaangażowanie, konsekwencja w działaniu, twórcze myślenie, dbałość o harmonijny rozwój każdego wychowanka.

• Prowadzona w przedszkolu obserwacja pedagogiczna wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem i chęciami.

• Kwalifikacje i umiejętności nauczycieli, stosowane przez nich  programy, aktywne metody pracy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy placówki.

• Rodzice są naszymi partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

•  Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku.

• Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę naszej placówki.

• Przedszkole posiada własny kalendarz imprez i wydarzeń, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki.

• Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję z prowadzonej działalności.

Absolwenci naszego przedszkola to:

• Dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne

• Przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji

• Znają siebie i swoje możliwości

• Akceptują odrębność innych

• Rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami

 

Wizja Miejskiego Przedszkola nr 5

 

Opracowane i realizowane programy własne  zakładają wykorzystanie twórczych i aktywnych metod pracy z dzieckiem przy pełnej współpracy z rodzicami , organizacjami i instytucjami w naszym środowisku lokalnym.

 

                  Nasze przedszkole jest przedszkolem XXI wieku, w którym stwarzamy dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju ich osobowości, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby.

 

Kadra pedagogiczna systematycznie i z entuzjazmem  doskonali posiadane umiejętności oraz podnosi kwalifikacje zawodowe, promuje placówkę poprzez działania twórcze; dostosowuje swoją pracę do zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań dzieci oraz rodziców oraz zapewnia pomoc Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 

 Nasze przedszkole jest bezpieczne i dobrze wyposażone.  Oferuje różnorodność zajęć umożliwiających dzieciom poznawanie świata przy pomocy metod aktywizujących twórcze myślenie. Zapewnia osiąganie sukcesów rozwojowych w sposób twórczy i aktywny.

 

4.  KIERUNKI DZIAŁANIA

Zmiany uznane za najbardziej niezbędne do wykonania:

Cele główne programu:

1.      Budowanie klimatu sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dziecka, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

2.      Stwarzanie warunków odpowiednich do zdobywania przez dziecko umiejętności i wiadomości niezbędnych w szkole i codziennym życiu.

3.      Stałe podnoszenie poziomu nauczania, wychowania i opieki.

4.      Samokształcenie kadry, poszerzanie kwalifikacji oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy.

5.      Efektywne współdziałanie z rodzicami.

6.      Angażowanie i pozyskiwanie  środowiska lokalnego do udziału w życiu przedszkola.

7.      Dostosowanie bazy przedszkola do wybranej koncepcji pracy.

8.      Doskonalenie procesu zarządzania i organizacji pracy przedszkola ze szczególnym uwzględnieniem mierzenia jakości.

9.      Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki.

Cele realizowane będą poprzez:

 1. Szkolenie kadry w zakresie dokonywania diagnozy potrzeb i możliwości dzieci, pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozpoznawania zainteresowań, zdolności i talentów, wspierania dzieci wymagających pomocy.
 2. Poszerzenie działalności innowacyjnej.
 3. Wzbogacenie oferty edukacyjnej o kolejne zajęcia dodatkowe oraz koła zainteresowań.
 4. Tworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego placu zabaw.
 5. Poszerzenie form upowszechniania prawa oświatowego, wiedzy pedagogicznej i praw dziecka wśród pracowników i rodziców.
 6. Rozwój zawodowy nauczycieli - uzupełnienie i zdobycie dodatkowych kwalifikacji, zdobycie wyższych stopni awansu zawodowego, wzbogacanie warsztatu pracy.
 7. Poszerzenie współpracy z instytucjami, organizacjami i osobami w środowisku w celu wzbogacenia treści i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
 8. Dostosowanie czasu pracy przedszkola do oczekiwań rodziców.
 9. Systematyczne podejmowanie starań o wzrost efektów współpracy z rodzicami.
 10. Poprawę materialnych i higienicznych warunków pracy i nauki.
 11. Doskonalenie umiejętności gromadzenia, analizy i wykorzystania informacji o pracy przedszkola.
 12. Opracowanie i wdrożenie sprawnego i skutecznego systemu pozyskiwania i obiegu informacji.
 13. Stosowanie różnorodnych form promocji przedszkola w środowisku.

 

5.  HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

WYZNACZONE ZADANIA WG OBSZARÓW  PRACY PRZEDSZKOLA        

5.1.            EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

 

 

CEL GŁÓWNY

 

  Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego rozwój każdego dziecka

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

 

Zapewnienie zestawu programów gwarantujących rozwój edukacji dzieci

 

·        Realizacja programów w cyklu 3 letnim oraz 1 rocznym

·        Monitorowanie wdrażanych programów wychowania

·        Zgłoszenie autorskich programów dla poszczególnych grup, zespołów oraz pracy indywidualnej z dziećmi

·        Realizacja programów autorskich

·        Badanie osiągnięć edukacyjnych dzieci

·         Ewaluacja programów

 

 

2011/2012

 

2010/2011

 

         2010-2015

 

 

 

2010-2015

 

 

2010-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria sukcesu:

• Nauczyciele aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach

• Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola

• Nauczyciele monitorują efektywność własnej pracy

 

CEL GŁÓWNY

 

Przedszkole dba o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych

 

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

 

Rozwijanie „inteligencji wielorakich”( wszechstronne rozwijanie potencjału dzieci)

 

·        Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwijania potencjału dzieci. Organizowanie ciekawych kącików tematycznych do zabaw dowolnych( stałych i okresowych)

·        Diagnozowanie „inteligencji wielorakich” (umiejętności, potrzeb)

·         Wypracowanie systemu pracy z dzieckiem uzdolnionym- Zorganizowanie „Festiwalu talentów”

·        Organizowanie kółek zainteresowań w oparciu o zdiagnozowane potrzeby, możliwości i zainteresowania dzieci(przyrodnicze, plastyczne, matematyczne, teatralne itp.)

·        Zorganizowanie zajęć  z cyklu „Jestem małym Eichsteinem”

·        Stworzenie stanowisk komputerowych dla dzieci starszych

·        Prowadzenie zajęć metodą „ „Metodą Dobrego Startu”

„Metodą odimienną I. Majchrzak”

Wspierania rozwoju dzieci E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

·        Organizowanie wycieczek krajoznawczych np. Biskupin, Rogowo , Klotyldzin

·        Wykorzystanie ogrodu podczas zajęć ruchowych, plastycznych, przyrodniczych i innych

 

 

 

       2010-2015

 

2010-2015

 

2011/2012

 

2010-2015

 

2012/2013

 

2014/2015

2010-2015

 

 

 

2010-2015

 

2010-2015

 

Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia

 

·        Realizacja programu profilaktyki przedszkolnej

·        Realizacja programu autorskiego

·        Przystąpienie do programu „Przyjaciele Zippiego”

·        Realizacja programu „Przyjaciele Zippiego”

·        Upowszechnianie wiedzy n/t bezpieczeństwa

·        Organizowanie zawodów sportowych

 

2010-2015

2010/2015

2013/2014

2011/2015

2010-2015

 

 

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka

 

·        Diagnozowanie mowy dziecka

 

·        Stymulowanie funkcji językowych poprzez różne formy aktywności

·        Dzielenie się doświadczeniami i umiejętnościami z zakresu logoterapii

 

2010-2015

 

Tworzenie warunków do rozwoju kreatywności dziecka na różnych płaszczyznach

 

·        Poszukiwanie różnych form wyrazu i aktywności plastycznej na drodze do kreatywności

·        Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki

·        Prowadzenie zajęć metodą „Edukacji przez ruch”, „Kinezjologii edukacyjnej” Batti Strauss”

·        Wykorzystanie form scenicznych

·        Udział dzieci w konkursach

 

 

        2010-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria sukcesu:

• Przedszkole diagnozuje, analizuje i ocenia poziom wiedzy i umiejętności dzieci

• Dziecko ma możliwość  indywidualnego rozwoju i osiąga sukcesy

• Dzieci są samodzielne i podejmują różnorodne aktywności na rzecz własnego rozwoju

• Dzieci wykazują umiejętność współpracy w grupie

• Dzieci osiągają gotowość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej

 

CEL GŁÓWNY

 

 Stworzenie jednolitego i spójnego systemu wychowawczo- opiekuńczego

 

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

 

Podejmowanie działań wychowawczych celem eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań

 

·        Opracowanie i upowszechnienie „Kodeksu Przedszkolaka”

·         Wdrożenie „Programu Wychowawczego”

·         Stała współpraca z rodzicami.

·         Opracowanie programów terapeutycznych  i organizacja zajęć dla dzieci wymagających terapii oraz wspomagających rodziców w uzyskaniu pomocy

·        Opracowanie i wdrażanie regulaminów grupowych celem wypracowania podstawowych zasad bezpiecznego i społecznego.

·        Analizowanie pojawiających się trudności wychowawczych na spotkaniach Rady Pedagogicznej

·        Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi pracę

nauczycieli: MOPS, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

 

2010-2015

 

2011-2015

 

2010-2015

 

          2010-2015

 

2013/2014

 

          2010-2015

 

2010-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria sukcesu:

• Dzieci znają swoje prawa i obowiązki

• Dziecko jest akceptowane takie jakie jest

• Dostrzegane są mocne strony wychowanków

• Dziecko ma możliwość  indywidualnego rozwoju i osiągać sukcesy

• Rodzice otrzymują obiektywną i rzetelną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka

     5.2.            PROCESY ZACHODZĄCE W PRZEDSZKOLU SŁUŻĄ JEGO ROZWOJOWI

 

 

CEL GŁÓWNY

 

Przedszkole posiada określone i akceptowane cele i kierunki działania

 

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

 

Wyznaczenie celów i zadań placówki

 

·        Opracowanie szczegółowego programu rozwoju  oraz innych dokumentów określających cele i kierunki działania

·        Dokonanie analizy i modyfikacji koncepcji pracy przedszkola

·        Doskonalenie programu rozwoju w  oparciu o systematyczną ocenę realizacji zadań

·        Dostosowanie programów wychowania przedszkolnego pod kątem specyfiki pracy przedszkola

·        Opracowywanie miesięcznych planów pracy

 

 

2010-2015

 

2014-2015

 

2010-2015

2010-2015

 

2010-2015

 

 

Ewaluacja pracy przedszkola

 

·        Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

·        Gromadzenie informacji o pracy przedszkola (np. Diagnozowanie wybranych obszarów, zgodnie z corocznymi planami nadzoru pedagogicznymi dyrektora, badanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków, obserwacje)

·        Dokumentowanie  pracy dydaktycznej i  wychowawczej

·        Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy osiągnięć, wytyczania kierunków rozwoju oraz konstruowania programów naprawczych w oparciu o wyniki wewnętrznego mierzenia jakości

 

 

2010-2015

 

2010-2015

 

2010-2015

 

2011-2015

 

Ocena efektywności działań

 

 • Analiza sprawozdań po I półroczu oraz końcowych
 • Analiza osiągnięć i trudności
 • Zewnętrzne wyniki mierzenia jakości organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem
 • Wyniki kontroli organów kontrolnych ( finansowych, inspekcji sanitarnej, ppoż itp.)

 

 

2011-2015

2010-2015

wg kontroli

 

2010-2015

 

Prezentacja wyników i wniosków

 

·        Informacja o realizacji planu pracy przedszkola przekazywana na spotkaniu z rodzicami.

 • Analiza na posiedzeniu Rady Pedagogicznej realizacji zadań                      i efektów na koniec roku szkolnego
 • Opracowanie przez dyrektora raportu z realizacji programu.

 

 

2010-2015

 

2010-2015

 

2011-2015

 Kryteria sukcesu:

• Przedszkole posiada specyfikę pracy

• Koncepcja pracy przedszkola jest znana nauczycielom i rodzicom

• Koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb

 

 

CEL GŁÓWNY

 

Tworzenie warunków dających możliwości rozwojowe każdego dziecka

 

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

 

Przyjmowanie dzieci do przedszkola

 

·        Przyjmowanie dzieci do przedszkola w świetle obowiązujących przepisów

·        Stworzenie programu adaptacyjnego dzieci pierwszorocznych

·        Realizacja programu adaptacyjnego

·        Opracowanie procedury sprawowania opieki nad dzieckiem w przedszkolu zapewniającej bezpieczeństwo

·        Upowszechnienie zapisów Konwencji Praw Dziecka oraz uniwersalnych wartości przyjętych przez przedszkole do realizacji

 

2011-2015

   

         2010/2015

          2010/2013

2010-2015

 

2012/2015

 

 

 

Organizowanie zabaw i zajęć dodatkowych

 

·        Diagnozowanie potrzeb rodziców w zakresie zajęć dodatkowych

·        Opracowanie harmonogramu zajęć

·        Prowadzenie  zajęć języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej

·        Prowadzenie zajęć logopedycznych

·        Zorganizowanie zajęć z cyklu „Spotkanie z kulturą”

·        Zgłoszenie innowacji pedagogicznej dotyczącej edukacji teatralnej

 

 

2010-2015

2010-2015

 

2010-2015

2011-2015

2011/2012

 

2012-2015

 

Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci

 

·        Opracowywanie Planu pracy indywidualnej i wyrównawczej z dzieckiem przejawiającym trudności w zdobywaniu umiejętności

·        Korzystanie z pomocy specjalistów za zgodą rodziców

 

 

2010/2015

 

wg potrzeb

 

 

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci

 

·        Prowadzenie obserwacji diagnozującej

·        Opracowanie i przeprowadzenie kwestionariusza rozmowy z rodzicami

·        Stosowanie różnorodnych metod nauczania, ze  szczególnym uwzględnieniem metod aktywnych

·        Opracowanie harmonogramu zajęć

·        Zorganizowanie kącików zainteresowań

 

 

2010-2015

2011/2012

 

2010-2015

 

2010-2015

 

Kryteria sukcesu:

• Przedszkole pozyskuje nowych wychowanków

• Praca przedszkola dostosowana jest do oczekiwań rodziców

• Oferta zajęć jest modyfikowana, wzbogacana i możliwa rozwój zainteresowań dzieci

• Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany

• Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

 

5.3.            FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNY

 

CEL GŁÓWNY

 

Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku rodzinnym

 

 

 

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

 

Rozpoznanie potrzeb indywidualnych klientów-rodziców i dzieci

 

·        Opracowanie ankiety dla rodziców dotyczących pracy przedszkola i ich oczekiwań

·        Analiza opinii rodziców

·        Opracowanie procedury przyprowadzania i obierania dzieci z przedszkola

 

 

 

    2010/2012

 

 2010/2011

 2010/2011

 

 

 

 

Zapoznanie z ofertą programową przedszkola

 

·        Przeprowadzenie ankiety dotyczącej oczekiwań wobec przedszkola

·        Zapoznanie z planem rozwoju placówki na zebraniach ogólnych, grupowych

·        Zapoznanie z planem roczny placówki, koncepcją pracy przedszkola

 

2011/2012

 

2010/2011

2010-2015

 

 

 

Promowanie usług przedszkola w środowisku rodzinnym

 

·        Modernizacja strony internetowej

·        Prowadzenie strony internetowej, systematyczna jej aktualizacja

·        Redagowanie gazetek grupowych dla rodziców

·        Opracowanie „Kalendarza uroczystości przedszkolnych”

·        Prowadzenie kroniki przedszkolnej

 

2010/2011

 2010-2015

 

2010/2015

 

2010-2015

 

 

Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną

 

·        Zapraszanie rodziców do udziału w zajęciach otwartych

·        Zapraszanie do udziału w akcjach:

„Cała Polska czyta dzieciom”

„Pasowanie na przedszkolaka”

 „Festyn rodzinny”

·        Opracowanie w poszczególnych grupach planów współpracy z rodzicami

·        Realizowanie zadań z planu współpracy

·        Udział rodziców w realizacji uroczystości przedszkolnych z „Kalendarza imprez”

 

 

2010-2015

 

2011-2015

 

 

          2010-2015

 

           2010-2015

 2010-2015

 

 

 

 

Wzbogacanie wiedzy pedagogicznej rodziców

 

·        Zorganizowanie warsztatowych spotkań z psychologiem:

- „Wychowanie bez porażek”

- „Kara i nagroda w wychowaniu”

- „Agresja wśród dzieci”

- „Dziecko nieśmiałe”

- „Osiągnięcie gotowości szkolnej”

- „Promocja zdrowej żywności”

·        Zorganizowanie warsztatów z logopedą

 

 

 

2010-2015

 

 

 

 

 

 

 

2012/2013

 

 

Pozyskanie rodziców do wspierania działań przedszkola

 

·        Zorganizowanie akcji charytatywnych na rzecz dzieci z domu dziecka

·        Zorganizowanie festynu rodzinnego z loterią fantową

·        Uczestniczenie w przedszkolnych konkursach plastycznych „Wyczaruję coś z niczego” , fotograficznych „Ja i moja rodzinka”,  literackich „Brzechwa dzieciom”

·        Zorganizowanie akcji-Pozyskiwanie 1% z podatku dochodowego

·        Udział w akcji „Góra grosza”

 

 

2010-2015

 

2013/2014

 

 2010-2015

  2011-2015

 

2010-2015

 

 

Włączenie rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem Rady Rodziców, do współdecydowania w sprawach działalności przedszkola

 

·        Zebrania grupowe

·        Przeprowadzenie wyborów w poszczególnych grupach

·        Wybór zarządu Rady Rodziców i powołanie wybranych komisji

·        Posiedzenia Rady Rodziców

 

 

 

2010-2015

 

 

 

 

 

Prezentacja działalności przedszkola, oferty programowej przedszkola rodzicom ubiegającym się o przyjecie do przedszkola

 

·        Promocja placówki w mediach lokalnych, stronie internetowej

 

 

2010/2012

 

Pozyskiwanie informacji od rodziców na temat pracy przedszkola

 

·        Opracowanie ankiety dla rodziców

·        Przeprowadzenie ankiety i jej analiza

 

 

 

2011/2012

2014/2015

 

Kryteria sukcesu:

 • Przedszkole pozyskuje nowych klientów

• Rodzice znają organizację placówki i aktualne przepisy oświatowego

• Rodzice wyrażają opinie na temat  funkcjonowania przedszkola

• Rodzice organizują lub współorganizują uroczystości przedszkolne

• Rodzice wspierają działania przedszkola finansowo i rzeczowo

• Nauczyciele są zaangażowani w niesienie pomocy dzieciom i rodzicom

• Rodzice korzystają z informacji na stronie internetowej przedszkola

 

 

 

CEL GŁÓWNY

 

Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego

 

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

 

Rozwijanie współpracy z instytucjami lokalnymi działającymi na rzecz edukacji

 

·        Opracowanie w poszczególnych grupach „Planu współpracy ze środowiskiem lokalnym”

·        Nawiązanie współpracy z pracownikami poszczególnych instytucji: wycieczki, pogadanki

 

 

2010-2015

 

 

 

Współpraca ze Szkołą Podstawową

 

·        Badanie losów absolwentów

·        Spotkanie warsztatowe z nauczycielami nauczania integrowanego

 

    2010-2015

 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

 

·        Badanie psychologiczno-pedagogiczne dzieci

·        Organizowanie warsztatów

·        Wsparcie pedagogiczne rodzicom

 

2010-2015

 

Współpracy z Policją

 

·        Przeprowadzenie warsztatów  dla dzieci grup starszych,  we współudziale z Komendą Policji „Uwaga niebezpieczny pies”

·        Zorganizowanie wycieczki do miasteczka „Ruchu drogowego”

 

 

2010-2015

 

2013/2014

 

 

Współpraca z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą

 

·        Pogadanki ze strażakami

·        Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci z przedszkola

 

 

2010/2015

 

 

Współpraca z PSSE i PCK

 

·        Realizacja programu edukacyjnego z PSSE i PCK „Moje dziecko idzie do szkoły”

 

 

 

2012-2015

 

Współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury

 

 

·        Udział dzieci w Festiwalu Śpiewających Przedszkolaków

·        Organizowanie wystaw prac plastycznych dzieci

 

 

2011-2015

2014-2015

 

Współpraca z Miejską Biblioteką dla dzieci

 

·        Uczestniczenie w zajęciach bibliotecznych

·        Uczestniczenie w prezentacjach multimedialnych podczas realizacji przedsięwzięcia „Majowe dni książki”

·        Uczestniczenie w konkursach

 

 

2012-2015

2012-2015

 

2010-2015

 

Promowanie działań przedszkola w środowisku lokalnym

 

·        Zapraszanie przedstawicieli lokalnych mediów do udziału w wydarzeniach przedszkola, celebrowania tradycji przedszkolnych, prezentowania efektów kształcenia i wychowania przedszkolnego

·        Uczestniczenie dzieci w wydarzeniach, uroczystościach, imprezach organizowanych przez inne instytucje i placówki na terenie miasta np. „Wyzwolenie miasta”

·        Promowanie osiągnięć dzieci i nauczycieli na łamach lokalnej prasy, stronach internetowych, telewizji kablowej

 

 

2010-2015

 

 

2010-2015

 

2010-2015

 

 

 

 

 

Prezentacja działań przedszkola na stronie internetowej przedszkola

 

·        Aktualizowanie strony internetowej przedszkola

 

 

 

 

2010-2015

 Kryteria sukcesu:

 • Pozytywne opinie środowiska lokalnego na temat zmian pracy przedszkola

• Zwiększająca się liczba osób odwiedzających stronę internetową

• Dzieci odnoszą sukcesy w konkursach

• Nauczyciele realizują plany współpracy ze środowiskiem

• Rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci

• Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

5.4.            ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

 

CEL GŁÓWNY

 

Zapewnienie wysokiego poziomu pracy edukacyjnej

 

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

 

Powierzanie stanowisk i przydzielanie zadań służbowych

 

·        Prowadzenie analizy potrzeb kadrowych

·        Zatrudnianie nauczycieli posiadających wysokie kwalifikacje pedagogiczne

·        Opracowanie standardów jakości pracy nauczycieli i kierownictwa

 

 

2011-2015

2010-2015

 

2011/2012

 

Zapewnienie sprawnego i skutecznego kierowania placówką

 

·        Udoskonalenie wewnętrznego systemu informacji

·        Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

·        Opracowanie procedury prowadzenie, przechowywania i udostępniania dokumentacji przebiegu nauczania oraz innych dokumentów zgodnie z przepisami prawa

·        Monitorowanie dokumentów pod kątem zgodności z aktualizowanymi przepisami prawa

·        Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej

·        Zaktualizowanie regulaminów wewnętrznych

·        Aktualizacja Statutu przedszkola – zmiany

 

·        Zapewnienie pracownikom i rodzicom dostępu do dokumentacji regulujących zasady funkcjonowania placówki

·        Przydzielanie zadań do wykonania z uwzględnieniem możliwości i propozycji zainteresowanych

 

2010/2011

2010-2015

 

2010/2011

 

2010-2015

 

2010-2015

2010-2015

2010/2011

 

2010-2015

 

2010-2015

 

 

Systemowe wspomaganie rozwoju zawodowego kadry

 

·        Rozpoznanie potrzeb Rady Pedagogicznej w zakresie doskonalenia

·        Rozpoznanie potrzeb poszczególnych nauczycieli w zakresie doskonalenia

·        Prowadzenie rejestru ukończenia form doskonalenia i uzyskanych kwalifikacji

·        Wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej i upowszechnienie ich

·        Rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie działalności innowacyjnej i konstruowania programów autorskich

·        Rozwijanie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych metod pracy

·        Przestrzeganie przepisów związanych z awansem zawodowym

·        Podejmowanie przez nauczycieli starań o zdobywanie wyższego stopnia awansu zawodowego

·        Prowadzenie zajęć koleżeńskich- wymiana doświadczeń

 

 

2010/2015

2010-2015

 

2010-2015

2010-2015

 

2014/2015

2010-2015

 

2010-2015

 

20110-2015

2010-2015

 

Wzbogacenie bazy przedszkola

 

·        Rozpoznanie i określenie potrzeb w zakresie bazy i wyposażenia przedszkola w środki dydaktyczne (np. płyty CD, płyty DVD, itp.)

·        Wzbogacenie biblioteki w nowe pozycje metodyczne, pedagogiczne. Upowszechnienie przepisów związanych z oświatą

·        Wyposażenie przedszkola w środki do realizacji edukacji matematycznej

·        Rozpoznanie i określenie potrzeb w zakresie wyposażenia poszczególnych sal dziecięcych

·        Rozpoznanie i określenie potrzeb w zakresie wyposażenia ogrodu przedszkolnego

·        Tworzenie kącików zainteresowań

·        Budowa „Ścieżki zdrowia”

·        Dokonanie zakupu ustalonych pomocy i sprzętu

·        Dostosowanie bazy i wyposażenia do wymogów prawa ( bezpieczeństwa dzieci i pracowników)

·        Systematyczne prowadzenie analizy aktualnego stanu bazy i wyposażenia przedszkola

·        Podejmowanie inicjatyw w celu zdobywania funduszy na zakup nowoczesnych i atrakcyjnych pomocy dydaktycznych

·        Przystosowanie pomieszczeń piwnicznych na salę teatralną i gabinet logopedyczny

·        Remont kuchni

 

 

2010-2015

 

2010-2015

 

2012-2014

 

2010-2015

 

2010-2015

 

2012-2015

2014/2015

 

2010-2015

 

2010-2015

 

2010-2015

 

2011-2015

       2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria sukcesu:

• Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje pedagogiczne

• Nauczyciele systematycznie podnoszą kwalifikacje i wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce

• Rodzice i pracownicy znają i przestrzegają regulaminy funkcjonowania placówki

• Dobrze wyposażone sale zajęć stwarzają możliwości łatwego dostępu do materiałów badawczych, wyzwalających aktywność wychowanków

• Budynek przedszkola jest estetyczny, plac zabaw jest wielofunkcyj

6.  EWALUACJA

 Strategiczny  Plan rozwoju Przedszkola opracowany jest po to, by podnieść jakość usług edukacyjnych.

Plan rozwoju tworzony jest przez całą społeczność przedszkolną tj. przez dyrektora, nauczycieli i rodziców. Zatem powinien zostać szeroko upowszechniony wśród rodziców i personelu. Wszyscy powinni go zrozumieć i identyfikować się z nim. Program rozwoju jest planem działań na kilka lat, ma stanowić drogowskaz i mapę działań dla dyrektora, nauczycieli i pozostałych pracowników. Jest konstrukcją, na której opiera się codzienna praca przedszkola.

Stworzony plan rozwoju dostosowany jest do potrzeb placówki, uwzględnia zarówno oczekiwania i możliwości nauczycieli jak również potrzeby głównych klientów przedszkola jakimi są dzieci i ich rodzice.

Działania podejmowane przez przedszkole będą podlegały stałemu monitorowaniu uzyskiwanych efektów oraz ewaluacji po to, by zorientować się, co już zostało zrobione a co jeszcze wymaga realizacji.

Ewaluacja poszczególnych działań będzie umieszczana w palnie rozwoju i będzie przedstawiana rodzicom w rocznych raportach.

            Po zakończeniu realizacji całego planu  podjęta zostanie procedura mierzenia jakości tak, aby porównać wyniki uzyskane przed i po działaniach naprawczych.

 

6.1.            EFEKTY DOBRZE ZREALIZOWANEJ WIZJI

 

W efekcie zrealizowanej wizji przedszkole stało się wspaniałym miejscem wspólnej zabawy i pracy oraz wspólnego rozwoju dla przychodzących tu dzieci, jaki i dorosłych.

 

PRZEDSZKOLE

Ø     przedszkole jest nowoczesną placówką wyzwalającą inicjatywy pedagogiczne nastawione na podmiotowe traktowanie dziecka i wczesne wspieranie jego rozwoju

Ø      kadra pedagogiczna ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych, kursach, warsztatach, szkoleniach

Ø      posiada bogatą ofertę edukacyjną

Ø     warunki materialne i kwalifikacje kadry pedagogicznej umożliwiają realizację przyjętych programów edukacyjnych

Ø     wszyscy pracownicy przedszkola wspólnie z dyrektorem pracują nad rozwojem organizacyjnym i podnoszeniem jakości pracy przedszkola

Ø     prężnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz placówkami oświatowymi

Ø     placówka prowadzi współpracę z rodzicami na wielu płaszczyznach z wykorzystaniem różnorodnych form organizacji

Ø     kreuje pozytywny wizerunek w środowisku

 

NAUCZYCIELE

Ø     aktywni i twórczy

Ø     chętni do pracy i otwarci na zmiany

Ø     odnoszą sukcesy

Ø     znają i stosują aktywne metody pracy

Ø     wdrażają techniki ewaluacyjne

Ø     stosują pomiar dydaktyczny

Ø     analizują wiedzę i dbają o swój warsztat pracy

Ø     współpracujący ze środowiskiem i rodzicami

Ø     samodzielni, refleksyjni- zdolni do samooceny

 

 DZIECI

Ø     czują się bezpiecznie w przedszkolu

Ø     są przygotowane do dobrej komunikacji społecznej

Ø     odnoszą sukcesy

Ø     odporne emocjonalnie w sytuacjach nowych, trudnych

Ø     stosują techniki twórczego myślenia

Ø     posiadają wiadomości i umiejętności ważne w edukacji szkolnej

 

RODZICE

Ø     przekonani są do kształcenia, wychowania dzieci w przedszkolu

Ø      otwarci na zmiany zachodzące w placówce

Ø     są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu przedszkolem

Ø     pozytywnie oceniają pracę przedszkola

 

BIBLIOGRFIA

 

      1.    Durda Marek,  Maciejewska Jadwiga  „Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły”   Wyd. eMPi2, Poznań 2005

2.    Elsner Danuta „Stwórzmy wspaniałe przedszkole” Wyd. BTiW MENTOR Chorzów 1996

3.    Elsner Danuta „ Doskonalenie kierowania placówka oświatową” Wokół  nowych pojęć i znaczeń Wyd. MENTOR Chorzów 1999

4.    Elsner Danuta „Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą”  Wydawnictwo finansowane z funduszy PHARE Unii Europejskiej- program TERM

5.    Gawreci Lechosław „Kompetencje menadżera oświaty” Wyd. eMPi2 Poznań 2003

6.    Pytlarczyk Jadwiga „Pięcioletni program rozwoju przedszkola” Wyd. BEA Toruń 2006