Wirtualny Spacer


Kliknij na baloniki a przeniesiesz się do wirtualnego przedszkola

Login Form

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cookies

giweather joomla module

Info

 

Przekaż   1%

1

 

 

 PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 5 W CHODZIEŻY

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych( Dz.U. 2013 poz.957)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014poz. 1170)

 

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

 Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.       Rodzic wyraża zgodę na objęcie dziecko pomocą psychologiczno-pedagogiczną

(załącznik nr 1)

 1. Zadaniem nauczycieli i specjalistów jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciele i specjaliści informują o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola.
 3. Dyrektor tworzy zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (załącznik nr 2, 3).
 4. Dyrektor tworzy zespół dla dziecka:
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej, oraz dla dziecka, które nie posiada opinii lub orzeczenia, niezwłocznie po otrzymaniu od nauczyciela lub specjalisty informacji o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 1. Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
 2. Zadania zespołu określono w regulaminie funkcjonowania zespołu (załącznik nr 5).
 3. Dyrektor wyznacza osobę koordynująca prace zespołu. Do zadań koordynatora należy:
 • ustalanie terminów spotkań zespołu,
 • zawiadomienie o terminie spotkania zespołu: dyrektora i wszystkich członków zespołu z dwutygodniowym wyprzedzeniem,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • przedkładanie karty indywidualnych potrzeb dziecka dyrektorowi szkoły, po każdym spotkaniu zespołu.
 1. Gdy dziecka posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół:
 • dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania,
 • nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie powtórnej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka,
 • dokonuje oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po zakończeniu jej udzielania,
 • w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

Dyrektor przedszkola zatwierdza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, które realizować będą nauczyciele we współpracy ze specjalistami.

11. W przypadku dziecka: posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, oraz dziecka, które wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – zespół:

 • zakłada i prowadzi Kartę indywidualnych potrzeb dziecka, w tym dokonuje      rozpoznania zakresu pomocy, której potrzebują poszczególne dzieci,
 • ustala zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określa zalecane formy i sposoby oraz okresy udzielania tej pomocy,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania potrzeb i możliwości dziecka, a także ustalonych   przez dyrektora przedszkola form i sposobów udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz okresów jej trwania oraz wymiaru godzin, opracowuje dla dziecka plan działań wspierających,
 • dokonuje oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po   zakończeniu jej udzielania,
 • do 15 kwietnia zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej dziecku w danym roku szkolnym, dokonując oceny określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Dyrektor przedszkola na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i      okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin.
 2. O terminie spotkania zespołu oraz ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, dyrektor zawiadamia rodziców dziecka (załącznik nr 5 i nr 6).
 3. Na wniosek rodziców dziecka lub nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne,   zespół dokonuje oceny efektywności danej form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora przedszkola okresu jej udzielania.
 4. Na podstawie oceny efektywności, dyrektor przedszkola decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania dziecku danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Dyrektor wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.
 6. Rodzice dziecka mogą wnioskować o udział w spotkaniach zespołu: lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty.
 7. Osoby biorące udział w spotkaniu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.
 8. Zespół zakłada i prowadzi Kartę indywidualnych potrzeb dziecka, po każdym spotkaniu zespół przedstawia kartę dyrektorowi szkoły.
 9. Dokumentację udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentację badań i innych czynności uzupełniających dla każdego dziecka gromadzona jest w formie teczce  przez dyrektora, pedagoga, koordynatora zespołu.
 10. Po zakończeniu uczęszczania dziecka do przedszkola, rodzice dziecka otrzymują oryginał karty. Kopię przechowuje się w dokumentacji przedszkola.
 11. Dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców dziecka, przekazuje kopię karty do przedszkola lub szkoły, do której dziecko zostało przyjęte.

Załącznik nr 1

Do Procedury udzielania  

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Chodzieży

 

………………………

(miejscowość, data)

Pan/Pani ……………………………

………………………………………

Zgoda rodziców na prowadzenie zajęć

Wyrażam/wyrażamy zgodę na prowadzenie zajęć w zakresie pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej o charakterze*
:

 1. zajęć logopedycznych
 2. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 3. innych zajęć o charakterze terapeutycznym

w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Chodzieży dla mojego/naszego dziecka     

…………………………………………………………………………………………………...

(imię i nazwisko dziecka)

………………………………

(data i podpis rodziców)

* Niepotrzebne skreślić.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Załącznik nr 2

Do Procedury udzielania  

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Chodzieży

……………………………                                                                          …………………….

Pieczęć przedszkola                                                                                                                             Miejscowość, data

Powołuję zespół planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla …………………………………………………………………………………,

                                               Imię i nazwisko dziecka, grupa 

która/y ze względu na potrzeby rozwojowe wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

W skład zespołu wchodzą:

Lp. Nazwisko i imię Funkcja Podpis
    Koordynator prac zespołu  
       
       
       
       

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 

 

                                                                                  ……………………………………………                                                                         podpis, pieczątka dyrektora przedszkola

Załącznik nr 3

Do Procedury udzielania  

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Chodzieży

……………………………                                                                          …………………….

Pieczęć szkoły                                                                                                                   Miejscowość, data

Powołuję zespół planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla …………………………………………………………………………………,

                                               Imię i nazwisko dziecka, grupa 

Posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego/opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej

W skład zespołu wchodzą:

Lp. Nazwisko i imię Funkcja Podpis
    Koordynator prac zespołu  
       
       
       
       

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 

                                                                                  ……………………………………………                                                                         podpis, pieczątka dyrektora przedszkola

Załącznik nr 4

Do Procedury udzielania  

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Chodzieży

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU PLANUJĄCEGO I KOORDYNUJĄCEGO UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 5 W CHODZIEŻY

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU 2010 nr 228, poz. 1487),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU 2010 nr 228, poz. 1490).

 1. Zespól planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej tworzy dyrektor przedszkola.
 2. Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
 3. Dyrektor wyznacza osobę koordynująca prace zespołu.
 4. Gdy dziecka posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół:
 • dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania,
 • nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • dokonuje oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po zakończeniu jej udzielania,
 • w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.
 1. W przypadku pozostałych dzieci zespół:
 • zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb dziecka,
 • ustala zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określa zalecane formy i sposoby oraz okresy udzielania tej pomocy,
 • na podstawie ustalonych przez dyrektora przedszkola form i sposobów udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz okresów jej trwania oraz wymiaru godzin, opracowuje dla dziecka plan działań wspierających,
 • dokonuje oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po zakończeniu jej udzielania,
 • do 15 kwietnia zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej dziecku w danym roku szkolnym,
 • na wniosek rodziców dziecka, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne zespół dokonuje oceny efektywności danej form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora przedszkola okresu jej udzielania,
 • dokonując oceny zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, w tym zalecane formy sposoby i okresy udzielania dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
 2. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 3. Osoby biorące udział w spotkaniu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.

Załącznik nr 5

Do Procedury udzielania  

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Chodzieży

Chodzież, ……………

INFORMACJA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA) w/s UDZIELENIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

                                                                                                      Państwo

………………………………

Na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532),

niniejszym informuję, iż dla pani syna/córki …………………….. zostały ustalone następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które będą realizowane w okresie

od  ……… do ……… roku.

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna będzie realizowana w następujący sposób:

-       zajęcia logopedyczne

-       zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

-       zajęcia o charakterze terapeutyczna

Załącznik nr 6

do Procedury udzielania  

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Chodzieży

…………………….                                                                                     …………………..

Pieczęć przedszkola                                                                                      Miejscowość, data

                                                                                              Pani

                                                                                              …………………………………..

(rodzic/opiekun prawny dziecka)

                                                                                              …………………………..

                                                                                              …………………………..    

           

            Szanowna Pani,

uprzejmie informuję, że termin spotkania zespołu planującego i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla Pani syna/córki uczęszczającego/uczęszczającej do grupy ………., wyznaczono na dzień …………o godz.………

Podstawa prawna §26 ust 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. nr 228, poz. 1487).

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                              ………………………………

                                                                                  podpis i pieczęć dyrektora przedszkola

Załącznik nr 7

Procedury udzielania i organizacji

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Chodzieży

INDYWIDUALNY  PROGRAM  ROZWOJU  DZIECKA 

 

Imię/imiona/ i nazwisko dziecka  
Rok szkolny  
Grupa  
Data urodzenia  
Podstawa założenia karty:
Opinia PPP w Chodzieży  
     

Opis

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej

 

Ćwiczenia na materiale obrazkowym:

Etapy  pracy

Rodzaj czynności

   
   
   
   
   

 

Ćwiczenia  na materiale geometrycznym:

 

Etapy pracy

Rodzaj czynności

   
   
   
   

 

Ćwiczenia na materiale literopodobnym:

 

Etapy pracy

Rodzaj czynności

   
   
   
   

 

Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo- ruchową:

 

Etapy pracy

Rodzaj czynności

   
   
   
   
   
   
   

 

 1. Stymulacja usprawniająca analizę i syntezę słuchową

Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową:

 

Etapy pracy

Rodzaj czynności

   
   
   
   
   

4.Rozwijanie mowy

W zakresie poprawnej wymowy:

W zakresie słownika:

5.Usprawnienie techniki czytania

Stymulacja sprawności manualnej i grafomotorycznej

 

6.Stymulacja orientacji przestrzennej

Ćwiczenia polegać będą na:

Zakończenie

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                          

Copyright © 2024 Przedszkole nr 5  Rights Reserved.